Onze visie(s):

Algemene visie:

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren. Om dat te bereiken willen we een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mág en kán zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Goed onderwijs en opvang leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving.

"Gewoon Openbaar"

Wij realiseren dit door:                                                                          
• opbrengstgericht te werken.
• duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in onze groepsplannen.
• onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen.
• te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen kunnen ontdekken en onderzoeken
  om zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
• kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.
• een goed functionerend zorgsysteem.
• een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar.
• oog en oor te hebben voor ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs.
• te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten.

Wij hebben de potentie het bruisende hart te zijn te midden van twee katholieke en twee protestant christelijke scholen in het dorp. We werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem waarin we gedifferentieerd en klasse-overstijgend onderwijs aanbieden. Er is aandacht voor intercultureel onderwijs en de wereld om ons heen. Het leesonderwijs neemt naast Onderzoekend en ontwerpend leren (wetenschap & techniek) een belangrijke plaats in en er is ruimte voor interesses, talenten en ondernemerschap bij kinderen en medewerkers.
Echt leren is een onderneming en wie onderneemt, kan daar veel van leren. De initiatieven van kinderen, leerkrachten en onderwijsondersteuners worden gestimuleerd en talentontwikkeling staat centraal.
Wij onderschrijven de gedachte dat kinderen vele kwaliteiten van nature bezitten en dat het de kunst is deze verder te ontwikkelen en in banen te leiden. Kinderen die onze school verlaten hebben de regie over hun eigen ontwikkeling, zijn trots op hun persoonlijke kwaliteiten en hebben inzicht in hun persoonlijke leren (wat kan ik, hoe leer ik en wat heb ik nodig). 

Visie op leren:

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manierente verwerven. De leraren geven (directe) instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie (aan de instructietafel). Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet. Wij werken aantoonbaar aan een professionele cultuur gericht op leren en ontwikkelen.

Visie op vaardigheden voor de toekomst (21st century skills):

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie, –constructie en om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan:
-Samenwerking en communicatie
-Kennisconstructie
-ICT gebruik (programmeren en mediawijsheid)
-Probleemoplossend denken en creativiteit
-Planmatig werken
De gerichtheid van onze school op deze vaardigheden heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Visie op identiteit:

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

Visie op excellentie:

Het team heeft scholing gehad over de begeleiding van (meer)begaafde kinderen. De doelgroep zijn hoogbegaafde, CITO I+ en onderpresterende potentiële excellente leerlingen met als doel het samenwerkend verbeteren van welbevinden van de doelgroep: een maximale ontwikkeling voor kinderen die binnen de doelgroep vallen. Op school is een beleidsplan/protocol ontwikkeld. Hierin staat o.a. een routeplan dat ingezet wordt bij vermoedens van hoog/meer begaafdheid. Met een externe plusgroep en/of interne verrijkingsgroep werken wij buiten de klas thematisch en projectgericht, passend binnen het ondernemend/onderzoekend leren. Ouders en verzorgers van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen hierover bericht. Gekeken wordt naar de (leer)prestaties van de leerlingen, werkhouding en zelfstandigheid, interesses en vaardigheden. Het kan zijn dat er leerlingen van eenzelfde groep bij elkaar zitten, maar dit kan ook gemixt worden. Dit onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht en de onderwijsassistent. Daarnaast wordt er ook verrijking aangeboden in de klassen door de leerkrachten.