Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten: de oudergeleding en de personeelsgeleding.
Zij bespreken onderwerpen betreffende het te voeren beleid op school.

De ouders worden vertegenwoordigd door Regine Bevers, Marieke de Jong en Menno van Luijn.
Ans Schrijver, Jessica Oostendorp en Arnold Voortman zitten namens het team in de medezeggenschapsraad.

Zittingsperiodes in de MR zijn per school verschillend. In het medezeggenschapsreglement leest u hier meer over. Afhankelijk van de zittingsduur kan men zich wel of niet herkiesbaar stellen.

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata zullen in de nieuwsbrief worden vermeld. De notulen komen op de website van de school te staan. Het huishoudelijk reglement is bij de leden opvraagbaar. Dit jaar zal voorafgaand aan de informatieavond het financieel jaarverslag ter inzage liggen en zullen de leden van de MR aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.