Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leekrachten: de oudergeleding en de personeelsgeleding.
Zij bespreken onderwerpen betreffende het te voeren beleid op school.

De ouders worden vertegenwordigd door Regine Bevers, Marco Tournier en Menno van Luijn.
Ans Schrijver, Jessica Oostendorp en Arnold Voortman zitten namens het team in de medezeggenschapsraad.

Jaarlijks treden er een lid uit de personeels- en de oudergeleding af. Afhankelijk van de zittingsduur kan men zich wel of niet herkiesbaar stellen.

De vergaderingen zijn openbaar, de vergaderdata zullen in de nieuwsbrief worden vermeld. De notulen komen op de website van de school te staan. Het huishoudelijk reglement is bij de leden opvraagbaar. Dit jaar zal voorafgaand aan de informatieavond het financiële jaarverslag ter inzage liggen en zullen de leden van de MR aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Ook zal er dan gelegenheid zijn om verkiezingen te houden.Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Twitter