Medezeggenschapsraad

Waarom een MR?

Obs de Hietweide is een goede school voor uw kinderen. Vanzelfsprekend vindt u als ouder het belangrijk om dit zo te houden en waar mogelijk inspraak te hebben om dingen te verbeteren. Om dit te kunnen doen, is het van groot belang dat u uw mening, ideeën, suggesties, kritiek, vragen enz. kwijt kunt op school. Een uitstekende mogelijkheid hiervoor is lid te worden van de MedezeggenschapsRaad (MR). 

Wat doet een MR?

Op basis van gelijkwaardigheid en respect voor ieder persoon binnen de school, geeft de MR kritisch advies en of toestemming over de kwaliteit van onderwijs en beleidszaken. Dit in samenwerking met de achterban.
Sommige belangrijke besluiten van de school kunnen alleen worden genomen na instemming van de MR. Voorbeelden zijn  het schoolplan, het zorgplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders.
Bij andere besluiten mag de MR een advies geven, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid etc. 

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen en in een Huishoudelijk Reglement. De Medezeggenschapsraden van de openbare scholen binnen de Stichting Archipel (schoolbestuur van alle openbare scholen in de gemeentes Brummen, Voorst en Zutphen) zijn vertegenwoordigd in de Archipelraad (voorheen GMR). Hier worden zaken besproken die voor heel het openbaar onderwijs binnen Archipel van belang zijn.

Wie ‘zitten’ er in de MR?

Op obs de Hietweide bestaat de MR op dit moment uit 6 leden:  drie ouders en drie leerkrachten. Iedere ouder kan zich voor een periode van twee jaar (opnieuw) beschikbaar stellen voor de MR. De samenstelling wordt bepaald door verkiezingen. Zijn er onvoldoende kandidaten, dan wordt er geen verkiezing gehouden maar neemt de kandidaat automatisch zitting.


Contact?

U kunt in contact komen met de MR door een mail te sturen naar mr.hietweide@archipelprimair.nl of door één van de MR-leden aan te spreken.

Wanneer vergadert de MR?

De MR komt minimaal 5 keer per schooljaar bij elkaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan even contact op met een van de leden. 

Verslag van de vergadering:

Hieronder treft u de verslagen aan van de vergaderingen:

Vergadering 28 september 2021

Jaarverslag

Plaatsing volgt

Het activiteitenplan 

De MR werkt volgens een activiteitenplan. Dit kan gezien worden als een jaarplan waarin de activiteiten en verantwoordelijkheden van de MR staan.
U kunt het activiteitenplan opvragen bij 1 van de leden.