Leerlingenraad

We hebben op school een leerlingenraad. De raad bestaat uit 4 leerlingen. Vanaf groep 5 t/m 8 is er 1 leerling per groep vertegenwoordigd.


Waarom een leerlingenraad?

-De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie,
 zodat ze weten dat ze meetellen.
-Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
-Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
-Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
-De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
-Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
-De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
-Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?

-In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
 De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
-In elke groep 5 wordt 1 lln. gekozen en in groep 6/7 en 8 worden 2 leerlingen per (combinatie) groep gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.
-Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
-De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
-De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
-Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
-De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
-De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

-De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
-Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
-Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
-Het team kan bespreekpunten inbrengen.
-Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
-Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
-Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

-Een uur onder schooltijd in het kantoor van de directeur..

Klik hier voor het volledige leerlingenraadreglement.