Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder schooljaar worden er tal van extra activiteiten georganiseerd door onze activiteitencommissie. Om deze activiteiten te kunnen organiseren vraagt de ouderraad ter financiering per schooljaar voor elke leerling een vrijwillige bijdrage.
Voor het schooljaar 2019-2020 is de hoogte van deze bijdrage 25 euro per leerling.
U ontvangt in de Parro app een betaalverzoek vanuit Schoolkassa. Dit betalingssysteem biedt u meerdere mogelijkheden om te betalen. Zo kunt u het bedrag in 1 keer betalen, maar ook in maandelijkse termijnen. Dat bepaalt u zelf. Tevens is er de mogelijkheid om een extra donatie te doen: die komt altijd ten goede van alle kinderen.

Nieuwe wet- en regelgeving:
De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Het niet (kunnen) voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage kan dus nimmer leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Zo moeten alle leerlingen kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma.
Voorbeelden van activiteiten binnen onze school die betaald worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage zijn de kerstviering, culturele activiteiten en een schoolfeest. Ook wordt er een jaarlijks groepsbudget beschikbaar gesteld. Met dit budget worden spullen aangeschaft of een activiteit georganiseerd.

In ons onderwijsprogramma zijn standaard het schoolkamp in groep 8 in september én de schoolreisjes van de overige groepen in juni opgenomen. Deze activiteiten worden niet bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage, maar hiervoor vragen wij eenmalig een eigen bijdrage. Voor de betaling maken we gebruik van het programma Schoolkassa. Om de betalingsdrempel zo laag mogelijk te houden kunt u er voor kiezen om in (10 maandelijkse) termijnen te betalen.